Gebieden Transformatieplein 2019


Hieronder staan de pitch mogelijkheden, deze zijn ingediend door de gemeente Amsterdam, Rotterdam en de provincie Overijssel.
Bekijk hieronder de projecten/gebieden:
 

- Sloterdijk I Zuid (blok II-Zuid)
- Ringparkgebouw
- BuikslotermeerpleinSloterdijk I Zuid (blok II-Zuid) / Sloterdijk I Zuid.pdf

Sloterdijk I Zuid zal – als een van de eerst gebieden van Haven-Stad – transformeren
van een bedrijventerrein naar een hoogstedelijk woonwerkgebied met een hoog
kwalitatief en aantrekkelijk leefmilieu.
Onderdeel van de visie is dat het gebied beter zal gaan aansluiten op de omgeving.
Het zuidelijk deel van Sloterdijk I Zuid zal geleidelijk en gefaseerd ontwikkelen met
woningbouw (± 4.700 woningen), werkfuncties (80.000 m² bvo) en maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

Bijlagen via https://www.amsterdam.nl/projecten/sloterdijk1/plannen-presentaties/

Partners

Ringparkgebouw - Ringparkgebouw.pdf

Ringpark is een bedrijvencentrum in Amsterdam Nieuw-West.
Het gebouw ligt ingeklemd tussen de Nachtwachtlaan en het Rembrandtpark.
Dit bedrijfsverzamelgebouw omvat een totale vloeroppervlakte van circa 20.049 m²,
verdeeld over 11 bouwlagen, gesitueerd op een perceel van circa 11.000 m².
De Nachtwachtlaan 20 maakt onderdeel uit van een ‘woonversnellingsgebied’ dat
door de gemeente is aangewezen voor herinrichting om te voldoen aan de sterk
toenemende vraag naar woningen in Amsterdam.
Sinds juni 2018 is Boelens de Gruyter samen met Round Hill Capital eigenaar van
het multi tenant kantoorgebouw Ringpark.
De eigenaren/ontwikkelaar staan open voor vele ideeën voor dit gebouw en het
omliggende perceel.Buikslotermeerplein - Buikslotermeerplein.pdf

Het Buikslotermeerplein maakt deel uit van het gebied Centrum Amsterdam Noord
(CAN), grenst aan het stationsgebied met de Noord/Zuidlijn en bestaat uit het
huidige winkelcentrum Boven ’t Y en de directe omgeving. Het gebied wordt de
komende jaren getransformeerd tot kloppend hart van Amsterdam Noord met een
onderscheidend aanbod aan voorzieningen op het gebied van wonen, winkelen,
werken, onderwijs, cultuur, leisure en horeca.
   
- Kantorenstrook Hart van Zuid
- Groene Hilledijk

PartnerKantorenstrook Hart van Zuid -
Hart van Zuid - Kantorenstrip Twentestraat Rotterdam.pdf

Nieuw
Hart van Zuid definitief rapport - Cultureelhistorische verkenning

https://www.hartvanzuidrotterdam.nl/


Het gebied Hart van Zuid bevindt zich in een stroomversnelling.
Momenteel wordt er gewerkt aan de uitvoering van een grote transformatie naar een
aantrekkelijker en economisch-sociaal krachtiger gebied.
Ook voor de toekomst liggen er kansen in het gebied. In de OV-visie Rotterdam wordt
de ambitie voor een nieuwe OV-tangent met een knoop op Hart van Zuid geschetst,
en ook liggen er kansen voor verdere verdichting voor onder meer woningbouw in het
gebied.Groene Hilledijk -
Groene Hilledijk.pdf en 

Groene Hilledijk - rapport.pdf
Nieuw
Rapport Beijerlandselaan - Groene Hilledijk.pdf
Pocketkaart Groene Hilledijk.pdf

Cultuurhistorische Hillesluis SteenhuisMeurs.pdf
Rapport functiemenging Rotterdam.pfd

In Rotterdam zien we veel lange winkelstraatstructuren die voor de toekomst niet
houdbaar zijn als winkelgebied. Het compacter maken van het kernwinkelgebied
door het inkorten van de winkelstraten is iets wat op veel plekken in de stad speelt
en waar veel discussie over wordt gevoerd.
Opgave: afbouwen winkelfunctie, transformatie naar wonen of andere economische
functies dan retail.

   
- Vroomshoop - Basisschool De Sleutel
- Haaksbergen - Sint Isidorushoeve
- Bentelo/Bornerbroek/Wannerperveen/Wesepe
 
 

De Overijsselse aanpak:
Ruimte voor gesprek, initiatief en realisatie

In Nederland gaat het meestal alleen over meer woningen bouwen als we het over
de krapte op de woningmarkt hebben. De provincie Overijssel wil samen met
haar regio’s een ander en fris geluid laten horen.. Bij ons zie je enerzijds een enorme
krapte in stedelijke gebieden zoals Zwolle en Deventer. Terwijl delen van Twente en
Salland kampen met krimp.
Om de juiste woningen op de juiste plaats te bouwen, te slopen of te transformeren
en om de leefbaarheid  in onze steden, kleine kernen en het platteland vitaal te
houden werken we intensief samen met regio’s, gemeenten en marktpartijen.
Meer oog hebben voor wát we bouwen in plaats van hoeveel we bouwen.
 
Op initiatief van de provincie en de regio’s Zwolle, Twente en Salland komen
gemeenten, andere overheden, makelaars, ontwikkelaars, corporaties en andere
betrokkenen eens in de twee maanden samen. Hier wordt niet alleen gepraat maar
ook zaken gedaan.
Het gaat namelijk niet alleen om het aantal woningen. Het gaat om de vraag welke
woningen je waar wilt hebben. We omarmen vernieuwende ideeën, maar die moeten
wel uitvoering krijgen.
Vrijwel alle betrokkenen doen mee en staan open voor experimenten met regelvrije
zones.
Natuurlijk blijven basisregels gelden. Een plan moet ook passen in de visie op het
gebied.
Maar als dat goed zit, kunnen we samen de ruimte tussen de regels benutten.
Resultaat is dan maatwerk en nieuwe innovatieve woonvormen voor de invulling van
de woonbehoefte en de leefomgeving van nu en in de toekomst. Innovaties
waarmee we inspelen op de grote veranderingen waar we voor staan, ook op het
gebied van energie, klimaatadaptie, vergrijzing en retail.
Met de opgaven die wij hebben aangedragen voor het Transformatieplein zijn wij op
zoek naar een volgende stap in concrete Overijsselse opgaven.Vroomshoop - Basisschool De Sleutel
Vroomshoop - Basisschool De Sleutel.pdf


De provincie wil graag het initiatief van de transformatie van de markante voormalige
school De Sleutel tot starterswoningen ondersteunen.
Op welke wijze kan deze school herontwikkeld worden tot aansprekende
starterswoningen voor de lokale bevolking? Op dit moment staat de school leeg en
is het leegstaand vastgoed in eigendom van de gemeente.
De gemeente gaat de komende maanden de ruimtelijke en financiële kaders bepalen
voor transformatie van het gebouw.
Er wordt gezocht naar lokale ontwikkelaars die de herontwikkelingen kunnen
realiseren.

Haaksbergen - Sint Isidorushoeve
Haaksbergen - Sint Isidorushoeve.pdf


De provincie Overijssel wil graag het initiatief Levensloopbestendig Wonen
ondersteunen door te verkennen wat de ruimtelijke mogelijkheden zijn voor het
realiseren van woningen in de parochietuin van Sint Isidorushoeve.
Een eerste stap is een stedenbouwkundige/architectonische verkenning
(schetsontwerp) op de locatie om te onderzoeken hoeveel en op welke wijze levensloopbestendige woningen (1 -2 persoonshuishoudens - ouderenwoningen) gerealiseerd kunnen worden in de parochietuin.Bentelo/Bornerbroek/Wannerperveen/Wesepe

Voor de hieronder genoemde vier projecten wordt in maart het volledige onderzoek opgeleverd. Wij kunnen dan extra informatie aanleveren per project.

Er wordt onderzoek gedaan naar hoe woningbouw voor starters in kleine kern kan worden gestimuleerd. Het onderzoek brengt in beeld wat de specifieke uitdagingen per kern zijn.

De provincie Overijssel is voornemens om al deze uitdagingen samen met onze partners op te pakken! Het zijn echt concrete opgaven waar nú draagvlak voor is en waar actie op zit!

Via onderstaande link kunnen gegevens vanuit de gemeente worden gedownload. In de Zip-file de contactgegevens van betrokken gemeenteambtenaren voor aanvullende vragen.

https://we.tl/t-GqHbkQwSWX

  Bentelo - Bentelo - nulmeting.pdf

Starters op de woningmarkt in kleine Overijsselse kernen
  Bornerbroek - Bornerbroek - analyse nulmeting.pdf

Starters op de woningmarkt in kleine Overijsselse kernen
  Wanneperveen - Wanneperveen - nulmeting.pdf

Starters op de woningmarkt in kleine Overijsselse kernen
  Wesepe - Wesepe - nulmeting.pdf

Starters op de woningmarkt in kleine Overijsselse kernen

De project/gebiedsbezoeken vinden plaats in april. Nadat u uw keuze heeft doorgegeven ontvangt u de uitnodiging voor het bezoek.

Voor meer informatie of vragen neemt u contact op met
Ageeth Luisman
E ageethluisman@vakmedianet.nl
T 088-5840813.